http://nashasholadoi.oano.od.ua/issue/feed Наша школа: науково-практичні студії 2023-11-14T14:34:17+02:00 Балашенко Інна Валеріївна, відповідальний секретар nashashkolaoano@ukr.net Open Journal Systems <p>Журнал зареєстрований 5 серпня 2022р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25190-15130 Р від 05.08.2022 <br />Журнал виходить 4 рази на рік. <br />Друкується за рішенням вченої ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради</p> http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289551 ІНТЕРАКТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 2023-10-23T13:09:28+03:00 Наталія Каргіна odshkola33@ukr.net Ніна Архіпова odshkola33@ukr.net <p>Статтю присвячено огляду різноманітних інструментівкомп’ютерного тестування на<br>уроках з української мови, застосовуваних в освітніх цілях. Акцентується увага на особливостях<br>забезпечення формувального оцінювання тощо. Зазначено, що інтерактивне тестування<br>є ефективним засобом підвищення якості оцінювання під час навчання і задля навчання, зокрема<br>й освіти упродовж життя.Переваги використання цифрових інструментів під час формувального оцінювання<br>не обмежуються виключно зручним моніторингом учнівської активності й залученням їх<br>до навчального процесу шляхом зворотного зв’язку або значним скороченням витраченого часу<br>на перевірку (багато застосунків форматують підсумковий результат у формати Excel чи Pdf),<br>об’єктивністю чи конфіденційністю оцінювання, а й сприяють розвиткові їхньої інформаційноцифрової компетентності, яка дозволить у майбутньому вдосконалити процес роботи з пошуку інформації, розвинути навички медіаграмотності і креативності в самостійному опрацюванні джерел зі всесвітньої мережі</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289554 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2023-10-23T13:18:19+03:00 Наталія Береснєва highlightnata@gmail.com <p>У статті представлено описовий та розвідувальний аналізи результатів підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» за перше півріччя 2023 року. Розглянуто загальний показник потреб професійного розвитку вчителів англійської мови з метою надання більш ефективної підтримки у процесі професійного зростання педагогів. Розкрито виклики та нові можливості для самореалізації, рефлексії та вдосконалення в професійній діяльності вчителів англійської мови</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289558 ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ЗА ПРОГРАМОЮ НУШ 2023-10-23T13:40:51+03:00 Лада Брескіна odshkola33@ukr.net <p>У зв'язку з тим, що реформи нової Української школи масово зайшли в базову школу цей<br>навчальний рік був першим, коли навчання математики проводилося за новими підходами. Ця робота<br>присвячена розкриттю прийомів ефективної взаємодії на уроках математики, що передбачені<br>реформами НУШ. В роботі розглянуті прийоми та результати апробації використання альбомів<br>Google Фото та сесійних кімнат на уроках математики.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289568 СТРАТЕГІЧНА РОЛЬ ЕСЕ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТІСТНОЇ ПАРАДИГМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НУШ 2023-10-23T14:52:45+03:00 Сергій Дмитрієв sdmitriev157@gmail.com <p>У статті розглядається питання адаптації жанру есе в структуру робіт з розвитку мовлення в середніх і старших класах та роль цього різновиду роботи у формуванні комунікативної компетентістної парадигми здобувача освіти Нової української школи. Особливу увагу приділено методології підготовки до виконання есе, структурним та ціннісним складовим твору. У статті подається класифікація есе та вимоги до змісту окремих типів робіт; детально розглядаються шляхи розширення лексичних та граматичних фахових компетентностей. Актуалізується роль есе в демократизації комунікативної компетентності здобувачів освіти НУШ.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289569 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 2023-10-23T15:07:49+03:00 Наталія Кравець odshkola33@ukr.net Наталя Козьма odshkola33@ukr.net <p>У статті розкрито питання щодо впровадження групової форми роботи на уроках української мови в початковій школі, як ефективної форми роботи для мовленнєвого розвитку здобувачів освіти. Проаналізовано ряд наукових досліджень з питання організації групової роботи, психолого-педагогічної та методичної літератури. З’ясовано визначення групової форми навчання як технології та виду організації навчання учнів у малих групах, які об’єднанні спільною навчальною<br>метою під опосередкованим керівництвом педагога. Розкрито основні вимоги до організації групової роботи, дотримання яких дасть можливість ефективно організовувати таку роботу на уроках в початковій школі. Подано структуру групового заняття та наведено приклади прийомів об’єднання дітей у групи. Зазначено, що під час підготовки до організації групової роботи важливо чітко розуміти мету, яку бажаємо досягти і відповідно до неї добирати методи та види діяльності. Визначено особливості та переваги групової роботи й надано практичні поради, щодо впровадження<br>даної форми роботи в освітньому процесі початкової школи. Відзначено позитивний вплив роботи в групі на формування мовленнєво-комунікативної компетентності та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей молодших школярів. Адже, дотримуючись загальних правил організації групової роботи взагалі і на уроках української мови, зокрема, вчителі зможуть досягти ефективних результатів, тому що, саме за групової діяльності кожен учень має можливість проявити себе активним учасником освітнього процесу. Робота в групі сприяє розвитку та допомагає учням<br>з різними здібностями та рівнями вмінь досягати своїх цілей. Наведено приклади навчальних завдань, які можна пропонувати для виконання у групі та досягати позитивних результатів у розвитку мовленнєво-комунікативної компетентності молодших школярів. Практичні вправи створено, враховуючи психологічні та дидактичні особливості організації групової роботи.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289571 СТВОРЕННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 2023-10-23T15:23:36+03:00 Тетяна Лесіна odshkola33@ukr.net Віта Мельник odshkola33@ukr.net <p>Інклюзія є відносно новим явищем у дошкільній освіті та українському суспільстві загалом. Якісна професійна підготовка здобувачів за спеціальністю «Дошкільна освіта» є запорукою успішної інклюзивної освіти. Розуміння сутності інклюзії як соціального феномена та принципів розвитку толерантності в дитячому соціумі, вміння створити толерантний простір та реалізувати основні завдання освітнього середовища є головною передумовою забезпечення ефективної професійної підготовки майбутніх вихователів у контексті системного підходу. Особлива увага у цьому аспекті приділяється втіленню інноваційних форм педагогічної діяльності у контексті дошкільної освіти, творче запозичення ідей, що містить конструктивний зарубіжний досвід, та розробці національної стратегій в професійній діяльності фахівців в умовах сьогодення. Вітчизняний заклад вищої освіти є потужною ресурсною платформою для подальшого розвитку і вдосконалення дошкільної освіти загалом і сприяє розв'язанню проблем інклюзивної освіти, зокрема.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289573 ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 2023-10-23T15:33:20+03:00 Валентина Ляпунова lapunova001@gmail.com Ольга Негрій olganegriy19@gmail.com <p>Автор звертається до нової проблеми для українського суспільства – формування толерантності у дітей раннього віку в умовах воєнного стану. Надано тлумачення змісту терміну «толерантність», представлено основні напрацювання закордонних та вітчизняних науковців з досліджуваної проблеми. Розглянуто та проаналізовано головні законодавчі документи України, які акцентують увагу на формування толерантності у дітей раннього віку в умовах воєнного станув країні. Встановлено, що останнім часом проблема формування толерантності у дітей раннього віку в умовах воєнного стану стала предметом вивчення низки науковців – як вітчизняних, так і зарубіжних. Виявлено, що педагогіка толерантності передбачає: культуру спілкування, як розуміння іншого в діалозі, як взаєморозуміння та співпереживання іншому, не ділення людей на «тих» і «цих»; толерантне мислення, як основа пізнання особистості людини, її потреб, цінностей, установок, переконань та різноманітних форм вираження в процесі спілкування, які дозволяють виховувати особистісні якості особистості, трансформуючи їх у напрямі емпатії, взаємного спілкування. Аргументовано, що толерантність породжує довіру, щирість, чесність, прийняття іншого як рівного собі, готовність до компромісів і співпраці, а також радість, доброзичливість, комунікабельність. Визначено, що часто нетолерантне ставлення до кого-небудь спровоковане відсутністю інформації серед суспільства, тому важливо перш ніж почати ненавидіти, потрібно<br>спробувати дізнатися більше, ближче і розібратися в питанні. Наголошено, якщо ми навчимося бути толерантними до проблем, то, ми навчимося бути толерантними і до вибору кожної людини. Підкреслено, що формування толерантності у дітей раннього віку має важливе значення в контексті національності та розвитку українського демократичного суспільства.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289576 ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ) 2023-10-23T15:46:03+03:00 Ольга Малахівська olgamalahivskaa@gmail.com <p>У статті представлено власний досвід впровадження інтерактивних вправ на уроках англійської мови, спрямованих на формування навичок ігрової та навчальної діяльності. Пропонується опис використання LEGO-технології як оптимального засобу, що дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнаватися багато важливого і розвивати необхідні в подальшому житті навички. Розкрито різні можливості застосування інтерактивного обладнання в практичній діяльності вчителя англійської мови.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289580 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ВАЛЬДОРСЬКОЇ ШКОЛИ 2023-10-23T15:58:31+03:00 Віра Мітюхіна odshkola33@ukr.net Ольга Боделан odshkola33@ukr.net Олексндр Черніс odshkola33@ukr.net <p>Методи вальдорфської педагогіки є достатньо цікавими щодо дослідження багатьох<br>аспектів педагогічної діяльності, але практичного досвіду, який підкреслює їх значущість у сфері<br>підвищенні пізнавальної активності учнів та методів оцінювання їх навчальних досягнень,<br>недостатньо. Тому актуальність дослідження зумовлено потребою об’єктивного аналізу досвіду<br>експериментальних практичних педагогічних досліджень освітніх закладів з застосуванням<br>вальдорфської педагогіки та доцільність і можливість використання результатів дослідження<br>в діяльності Нової української школи.<br>Від початку заснування вальдорфських шкіл в її концепції і основних принципах бальна оцінка<br>не розглядалась, як мотивуючий чи стимулюючий засіб навчання. Однак, питання розвитку пізнавальної активності та пізнавальної діяльності безпосередньо пов’язані з оцінюванням навчальних досягнень у вальдорфській школі і характеризують діяльність освітнього закладу. У статі доведено, що розвиток мотивації, пізнавальної активності учнів, їх самостійність і соціальність, методи оцінюванням навчальних досягнень безпосередньо пов’язані зі створенням</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289582 РОЗВИТОК САМОСТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ З ООП У МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ 2023-10-23T16:03:19+03:00 Анна Омельченко odshkola33@ukr.net <p>У статті розглядаються передумови створення психологічної програми корекції самоставлення підлітків з особливими освітніми потребами з різним типом міжособистісних відносин. Авторка акцентує увагу на тому, що дуже часто, у підлітків з особливими освітніми потребами зі збереженим інтелектом низький рівень самоставлення. Така ситуація, за думкою авторки, збільшує ризик виникнення соціально-психологічної дезадаптації. Саме відчуття впевненості<br>підлітка з особливими освітніми потребами у взаємодії з колективом однолітків забезпечує особистісний розвиток дитини. На основі отриманих даних розроблено та представлено корекційнорозвивальну програму тренінгу для системної роботи практичного психолога ІРЦ із дітьми підліткового віку щодо формування у них позитивного самоставлення. Основу корекційнорозвивальних занять склали психотехнічні вправи та ігри, спрямовані на зняття емоційної напруги та розвиток особистісного ресурсу, що дозволяє підвищити компетентність підлітків у відносинах з<br>іншими людьми, розвинути рівень емпатії та групової взаємодії.&nbsp;</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289585 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2023-10-23T16:20:47+03:00 Світлана Онищук odshkola33@ukr.net Вікторія Юсипенко odshkola33@ukr.net <p>Завдяки впровадженню інтерактивних технологій можна по-новому вплинути<br>на процес становлення особистості учнів, підвищити їх ефективність на уроці фізичної культури,<br>спрямувати на фізичний розвиток дитини, на розвиток фізичних і психічних здібностей. Суть<br>інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес відбувається тільки завдяки постійній<br>активній взаємодії всіх учнів на уроках фізичної культури. У даній роботі подано матеріали з досвіду<br>роботи щодо організації уроків фізичної культури з використанням інтерактивних технологій.<br>Результати аналізу свідчать, що інтерактивні технології навчання спрямовані на створення<br>середовища, у якому забезпечуються ефективні умови формування активності учнів, а в процесі<br>засвоєння матеріалу з фізичної культури отримують основи знань про фізичну культуру й спорт,<br>гігієну, здоров’я в цілому, розвиток рухових умінь та навичок, виховання миролюбності, гуманності.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289591 «КАЗКОВИЙ ЧАС» ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ 2023-10-23T16:28:43+03:00 Ірина Орленко odshkola33@ukr.net <p>У статті піднімається актуальна проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами дистанційно в умовах воєнного стану в Україні. Автором означено роль психотерапевтичної казки в процесі активного соціальнопсихологічного навчання, під час використання її як інтерактивну та здоров'язбережувальну онлайн-технологію супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Приділяється увага дослідженням українських та іноземних вчених щодо сутності казкотерапії як психологічного методу впливу на особистість в якості інструменту психотерапії і корекції. Автором розкрито сутність проекту «Казковий час» та методику проведення психолого-педагогічних занять з дітьми в інклюзивній групі онлайн. Зазначено, що до «Казкового часу» залучались як діти з нормотиповим розвитком, так і діти з особливими освітніми потребами, тому зустрічі носили соціально-інтегрований інклюзивний характер. Підкреслено важливість певної структури занять-зустрічей у проєкті. Структура «Казкового часу» має певний алгоритм, який дозволяє дітям зосереджуватися на основних видах роботи – прослуховуванні казки, відповіді на запитання, малювання персонажів та створення власних казок і майстер-класів. Форма «Казкового часу» оптимально поєднана з розробленими кафедрою психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти Одеської академії неперервної освіти мультфільмами, які вчать як поводитися під час повітряної тривоги, як весело рухатися під музику,<br>що робити коли страшно, що робити в бомбосховищі. «Казковий час» у поєднанні з мультфільмами «Графічного батальйону» надає дітям почуття безпечного простору. Окреслені напрями психологопедагогічної допомоги дітям спрямовані на корекційну роботу зі страхами, на розвиток комунікативних навичок, культури інклюзії, дає змогу дитині навчитися перешкоджати важким життєвим обставинам, навчитися розпізнавати добро та зло, налагоджувати взаємини з педагогами, батьками та сиблінгами. Результати свідчать про те, що безпечний психологічний простір казкотворення сприяє емоційному самовираженню дітей, формуванню внутрішньої опори та збереженню психічного здоров’я дітей у стані підвищеного нервового напруження.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289595 СУЧАСНА ІНТЕПРЕТАЦІЯ «ЛІСОВОЇ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ТРАГЕДІЯ САМОЗРАДИ 2023-10-23T16:37:05+03:00 Ольга Подлісецька podlisecka@ukr.net <p>В сучасній школі постає нагальне питання глибшого й сучаснішого трактування й аналізу творів класичної літератури. У даній статті зосереджена увага на темі самозради Мавки у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Проаналізовано модерністське спрямування цього твору та виявлено новаторство у авторському підході до трактування образу. Простежено рецепцію твору Лесі Українки упорядниками підручника для школярів та досліджено, що у сучасному<br>прочитанні творчість Лесі Українки набуває неоприявлених досі смислових аспектів та інтерпретацій. У даній статті шкільне трактування образів доповнене та уточнене. Переосмислено міфи та стереотипи, інтерпретація образу Мавки і аналіз виходить на новий рівень. Досліджено, що Леся Українка подає зразок деструктивної поведінки героїв (не тільки Лукаша та Килини), як прийнято вважати в загальноприйнятій рецепції драми-феєрії, але й Мавки. Досліджуються зразки деструктивної поведінки героїв: інтонації, висловлювання, проміжні репліки щоденного спілкування. Переосмислена ідеалізація головних персонажів драми-феєрії та подана їхня інтерпретація з погляду феноменології та психоаналізу. Проналізовано вплив неоромантизму на особливості драми-феєрії, а саме конфлікт між ідеалом і дійсністю (Мавкою та Лукашем, Мавкоюта Килиною). Зроблено висновок про новий спосіб опису дійсності в драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Проаналізовано, що цей твір, як і решта її творів, зосереджений на внутрішньому<br>світі героя та відходить від спрощеного детермінізму. Використано структурно-типологічний, феноменологічний методи дослідження. У статті проаналізовано внутрішню спрямованість драмифеєрії. Виявлено ознаки неоромантизму та імпресіонізму та зроблено висновок, що ідея твору проявлена в новоромантичному пориві ins Blau (ввись, угору, увисочінь), а інтерпретація твору залежить від естетичного заглиблення митця та читача у функції свідомості й підсвідомості.&nbsp;</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289598 ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ПРОСТІР ВЗАЄМОДІЇ У ВИКЛАДАННІ КУРСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГАЛУЗІ 2023-10-23T17:07:02+03:00 Лариса Польська ar-school-1@ukr.net Вікторія Яроменко vyaromenko@ukr.net <p>У статті визначено сутність та методичні ресурси викладання курсів громадянської<br>та історичної галузі на засадах педагогіки партнерства. Зроблено акцент на важливості педагогіки<br>партнерства як сучасної парадигми організації освітнього процесу. На основі представлення<br>практичного досвіду було представлено можливості і результативність співпраці всіх учасників<br>освітнього процесу.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289603 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 2023-10-23T17:17:34+03:00 Тетяна Портна odshkola33@ukr.net <p>Працюючи поруч з професором Овчинніковою А. П. у школі № 37 м. Одеса, яка викладала у театральному класі курс по техніці та логіки мовлення, я була вражена, як її робота впливає на якість мови учнів. Під керівництвом А. П. Овчиннікової я спробувала адаптувати цей курс для учнів початкової школи. Діти, граючись, виконували вправи, які сприяли розвитку дихання, вчилися правильно вимовляти голосні та приголосні звуки, чіткому виголошенню складів, слів та речень тобто працювали над покращенням дикції, звертали увагу на правильну розстановку наголосів. Вправиз логіки мови допомагали робити промову зрозумілою та виразною. В процесі роботи збільшувався обсяг пам'яті та покращилась якість грамотності</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289605 СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2023-10-23T17:21:13+03:00 Катерина Стародубцева odshkola33@ukr.net <p>У статті проаналізовано результати сертифікації педагогічних працівників за останні чотири роки (з 2020 по 2023 роки) в Одеській області, висвітлені основні етапи проведення сертифікації педагогічних працівників.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289607 УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2023-10-23T17:26:27+03:00 Наталя Стиценко odshkola33@ukr.net <p>Стаття містить матеріали щодо впровадження інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі згідно Концепції Нової української школи. Розглянуто деякі фронтальні і групові методи навчання. На основі аналізу власного практичного досвіду та освітян було охарактеризовано сутність інтерактивних методів та актуальність їх впровадження. Також відображає зміни в побудові уроків, в поглядах на розвиток і становлення особистості</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289608 ВІРТУАЛЬНА ДОШКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У РОБОТІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 2023-10-23T17:36:12+03:00 Світлана Шеремет sheremet27@ukr.net Інга Макарова makarova_inga@ukr.net <p>У статті розкрито практичні аспекти використання віртуальної дошки у роботі з учнівським самоврядуванням, яка є зручним й простим інструментом веб-сервісу для зберігання, організації та спільної роботи з різним контентом. Означені можливості віртуальної дошки Padlet, які сприяють індивідуалізації й диференціації навчання і виховання учнівської молоді, зокрема для забезпечення успішного процесу їх комунікації та створення, поширення, збереження й управління інформацією. Виставлено акцент на переваги даного інструменту, описано дидактичний потенціал,<br>практичні рекомендації застосування дошки Padlet у процесі дистанційного та змішаного навчання. Розглядаються дидактичні характеристики інтернет-сервісу Padlet під час роботи з учнівським самоврядуванням. Акцентовано увагу на технічний потенціал віртуальної дошки, що дозволяє завантажувати матеріали різних форматів: текстовий, графічний, аудіо- та відеоформати. Враховуючи, що учнівські лідери мають зовсім різні види сприйняття інформації, даний інтернетсервіс може бути застосований як платформа для розміщення та робота з різними видами матеріалів. Зазначається те, що засоби сервісу Padlet надають можливість аудіовізуалізувати навчальний матеріал і репрезентувати його більш привабливо, зрозуміло та успішно. Даний інструмент безумовно є корисним для педагогів – організаторів та допоможе їм продуктивно провести заняття, зустріч, а учнівській молоді – краще засвоїти цікавий матеріал.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289610 КРОКИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ 2023-10-23T17:42:53+03:00 Ірина Штегеран odshkola33@ukr.net <p>В статті автор розкриває питання щодо подолання труднощів соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, позитивних зрушень на шляху реалізації інклюзії в закладах освіти та можливості отримання корекційної допомоги дітьми з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії всіх учасників освітнього процесу, алгоритм дій, поради батькам. Автором визначена необхідність реконструювання системи спеціальної освіти на демократичних засадах. Створеннядіапазону альтернативних моделей педагогічної підтримки, надання механізму для вільного вибору форм та методів навчання дітей з особливими освітніми потребами дозволить кожній родині, кожній дитині отримати якісні освітні послуги. За останні роки інклюзія активно розвивається та реалізується в закладах освіти України, що визначає стан сучасної педагогіки, яка знаходиться на шляху реалізації всіх потреб суспільства та надає можливості для розвитку всім бажаючим. Інклюзія в Україні набирає перспективних обертів.</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/289612 З досвіду освітніх практик. Покроково – до ПЕРЕМОГИ! 2023-10-23T17:57:03+03:00 Світлана Свінтковська odshkola33@ukr.net <p>«Учитель – одна з найдавніших професій, місія якої – працювати на майбутнє!» Так стверджував<br>відомий український педагог Василь Сухомлинський. Адже учитель плекає особистість. Але<br>особистість може бути сформована лише особистістю, тому сьогодні вчитель працює на рівні сучасних<br>вимог, розвиваючи і збагачуючи свою професійну компетентність, інноваційну культуру,<br>технологічний процес. Учитель сьогодні не тільки навчає й виховує, але й формує духовно<br>інтелектуальну творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально<br>зрілу, креативну, індивідуально неповторну, виробляючи власний досвід діяльності, творчості,<br>життєздатності, навчатися вчитися самостійно, мати живу уяву…</p> 2023-10-26T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/290878 ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM ТА ОНЛАЙНІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2023-11-14T14:18:27+02:00 Оксана Андрощук odshkola33@ukr.net <p>У розробці викладено матеріал про доцільність використання мережевих технологій на уроках української мови та літератури під час дистанційного навчання, упровадження на їх основі нових методів, що ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних засобів, забезпечення доступу педагогів, учнів до конкретних мережевих ресурсів. Визначено переваги хмарних технологій як способу задоволення освітніх потреб у здобутті нових знань. Висвітлено питання про форми і методи ефективної взаємодії з учнями під час дистанційного навчання. Зосереджено увагу на практичну діяльність учнів як дієвого способу засвоєння значного обсягу інформації. Визначено необхідні умови технічного забезпечення використання хмарних технологій під час навчання.</p> 2023-11-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/290879 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ГНУЧКИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS) ОСОБИСТОСТІ 2023-11-14T14:34:17+02:00 Альона Остапова alena.ostapova@gmail.com <p>У статті наведено огляд методик і технологій для тренування гнучких навичок (soft skills) особистості. Ідеї для конструювання та організації дистанційних уроків (аркуш-алгоритм, інфографіка). Зроблено акцент на розвиток і формування навичок усвідомленого читання – SKILLS на все життя, підготовку учнів до публічного виступу, блогерської діяльності. У статті представлені методи та прийоми, які сприяють формуванню соціального досвіду, готовності до життя<br>у демократичному суспільстві та розвитку творчого мислення у розв'язанні методично-дидактичних проблем.</p> 2023-11-14T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії